kerk

image_pdfimage_print

Dead End Church

Over deze parochiekerk is weinig informatie te vinden. Het ontwerp van de kerk is van de hand van architect Hermann Wielers. De eerste steen werd gelegd in 1901 en de kerk werd ingewijd in 1904. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep ze aanzienlijke schade op en waren grondige herstelwerken noodzakelijk. Dit gebeurde onder de auspiciën van architekt Günter Settnik. Het is niet duidelijk wanneer de kerk in onbruik raakte. Op een bepaald moment werden er herstelwerken aangevat, maar het is duidelijk dat deze werken reeds geruime tijd zijn stilgevallen.

Ik kon deze kerk gelukkig nog net op tijd bezoeken. Kort na mijn bezoek zag ik foto’s verschijnen waarop de hele kerk beklad werd door idioten met verfbussen. Eeuwig zonde… Het vandalisme bleef uiteraard niet zonder resultaat. De onderaardse gang die toegang gaf tot de kerk, werd meteen verzegeld.

 

 

Holy Nurse

Omstreeks 1850 kreeg de stad te kampen met miserabele hygiënische omstandigheden. Ondervoeding, slechte huisvesting en een gebrek aan zuiver drinkwater waren de voornaamste oorzaken. Deze omstandigheden veroorzaakten allerlei ziektes, niet in het minst de cholera-epidemie die er in de helft van de 19de eeuw uitbrak. De stad koos voor een systematische aanpak van de problematiek om de stad te saneren. De bouw van dit ziekenhuis was daar een onderdeel van. Holy Nurse is het restant van dit stedelijk hospitaal.

Het terrein waarop het gasthuis werd gebouwd, maakt in de 15de eeuw deel uit van het toenmalige paleis van Marghareta van York en werd in de 17de eeuw overgelaten aan de Jezuïeten. Architect Charles Drossaert kreeg de opdracht om het nieuwe ziekenhuis te bouwen. Hij koos voor een sober bakstenen gebouw met neoclassicistische inslag. De hoofdtoegang wordt geaccentueerd door een ruim voorplein dat oorspronkelijk via een ijzeren hekwerk van de straat afgesloten was. Centraal in de hoofdvleugel bevindt zich de gasthuiskapel. De kapel is een eclectisch bouwwerk met een zenitaal bovenlicht. Het bevat onder meer een barokaltaar met marmerschilderingen en een 17de-eeuwse kopie van de kruisafneming van A. Van Dyck. Op het doksaal staat een fraai orgel uit de 17de eeuw. Ten slotte beschikt de gasthuiskapel ook over een 17de-eeuwse biechtstoel.

 

Blue Christ Church

Deze neogotische parochiekerk werd gebouwd in het begin van de jaren 1880. De bakstenen constructie werd opgericht onder de vorm van een kruisbasiliek (een kruiskerk die is opgezet als basiliek. Dit betekent dat het kerkgebouw zijbeuken heeft die lager zijn dan de middenbeuk en dat de middenbeuk boven de zijbeuken is voorzien van een rij vensters). Ook het interieur van de kerk was neogotisch en bevatte onder meer een 16de eeuws hardstenen doopvont in gotische stijl. Van de oorspronkelijke pracht en praal is vandaag nog maar weinig overgebleven. Pogingen om de kerk te restaureren draaiden op niets uit. In 2015 werden nog de orgelpijpen van het kostbare 16de eeuwse orgel afgezaagd om de verkopen als oud ijzer…

Ondanks de jarenlange leegstand is de kerk nog relatief gespaard gebleven van vandalisme. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat ze lange tijd grondig afgesloten was. Eind 2018 was er een nieuwe mogelijkheid ontstaan om binnen te raken. Die vergt wel enig klimwerk. Laten we hopen dat dat volstaat om vandalen, brandstichters en verfspuitende idioten buiten te houden…

 

 

Byzantium

De economische expansie in de eerste helft van de 19de eeuw gaf aanleiding tot een spectaculaire bevolkingsaangroei in deze buurt. De erediensten voor deze parochie werden gehouden in de parochiekapel. Deze werd echter al snel te klein voor de 18.000 zielen tellende parochie. Er was nood aan een nieuwe, ruime kerk. De toenmalige stadsarchitect tekende de plannen. Na onenigheid over de stabiliteit werden ze onder vereenvoudigde vorm uitgevoerd door de bouwmeester. Halverwege de jaren 1850 gingen de werken van start. Dertien jaar later werd de kerk ingewijd, ook al was ze op dat ogenblik onafgewerkt en zou ze dat ook blijven. De toren die de kerk aan de westzijde moest bekronen, kwam er nooit.

De zogenaamde rundbogenstil, is eclectisch met een dominantie van romaanse en gotische elementen. De rondboogvensters hebben de romaanse vormentaal en de gotische maaswerkversiering. Baanbrekend in de kerkelijke architectuur is het gebruik van gietijzer voor de hoofdribben en de driepasbogen. De grootste innovatie hierin is de dakoverspanning met twee ijzeren Polonceauspanten.

Het interieur is eveneens overwegend neoromaans met neogotische versieringselementen. De monumentale muurschilderingen namen meer tijd in beslag dan de bouw van de kerk zelf. Ze geven aan het geheel een oosters-Byzantijnse sfeer.

 

Alien Church

Het dorpje waarin deze bijzondere kerk zich bevindt, Estrées-Deniécourt, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest. Het zou in eerste instantie niet opnieuw opgebouwd worden. Dank zij de vasthoudendheid van de inwoners, die er een hechte gemeenschap vormden, kwamen de autoriteiten terug op deze beslissing. De wederopbouw van het dorpje werd alsnog mogelijk gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het dorpje echter opnieuw getroffen door het noodlot… Toch maakte men ook deze keer werk van de wederopbouw.

De kerk werd ontworpen door architect Marc Quentin. Het gebouw werd volledig opgetrokken in gewapend beton en heeft geen zichtbare muren. Ze lijkt te bestaan uit een dakconstructie die doorloopt tot op de grond. Zowat de hele constructie werd doorboord door vierkante openingen, die bekleed werden met glas-in-lood-ramen in groene en paarse tinten. Daardoor kent het kerkje een bijzondere en kleurrijke lichtinval…

 

 

Chapelle de Bresillac

Chapelle de Bresillac is de kapel van een college, gebouwd in 1887. Ze werd opgericht op de plek van het oorspronkelijke heiligdom, waar volgens de overlevering in augustus 470 op miraculeuze wijze een bron ontsprong. De legende zegt dat de heilige Geneviève en haar compagnon Celine hier tijdens hun reis verpozing zochten. De bron zou er spontaan ontsprongen zijn om hun dorst te lessen.

In 1177 werd er rondom de bron een priorij van kanunniken van Sint Augustinus gesticht. In 1637 werd ze overgenomen door de Oratorianen, die er op un beurt het college stichtten. De 19de eeuwse kapel heeft een langwerpig plan, afgesloten door een veelhoekig koor. Vooral de adembenemende glas-in-lood-ramen, die onder meer het wedervaren van de heilige Geneviève en de heilige Celine uitbeelden, springen onmiddellijk in het oog. De kapel zelf bevindt zich op het tweede niveau van het gebouw. Toen het college in 2012 de deuren sloot, raakte uiteraard ook de kapel in onbruik.

 

 

Eglise des Causes Désespérés

De “kerk van de wanhopige gevallen” is een bijzonder toepasselijk gekozen naam voor deze gedesaffecteerde kerk. Het voor deze kleine gemeenschap eens zo belangrijke gebouw bevindt zich in een wel zeer lamentabele toestand. Niet voor niets werd ze door de brandweer ontoegankelijk verklaard. Je hebt er het gevoel dat je op ieder gegeven moment wat willekeurige brokstukken op je hoofd zou kunnen krijgen. Al sinds 2010 gaan er geruchten dat ze zou gesloopt worden, maar medio 2018 staat ze er nog steeds te verkommeren. De kerk werd in Romaanse stijl gebouwd in 1921 voor de steeds toenemende mijnwerkerspopulatie, voornamelijk afkomstig uit Vlaanderen.

 

 

Church of Raven

Deze neoromaanse kerk werd ontworpen door een Gentse architect. Ze heeft een basilica-plan (hoog middenschip met lagere zijbeuken). Het middenschip heeft een opmerkelijk plat, met houten panelen bekleed plafond. Eveneens typerend voor de (neo)romaanse bouwstijl is het koor dat uitmondt in een apsis met een cul-de-four (gewelf in de vorm van een halve koepel). De muren van het middenschip rusten op arcades. Die rusten dan weer afwisselend op sterke pilaren en kolommen met kapitelen. De toren is zijdelings ingeplant tegen de westelijke gevel. De groenige zandsteen van Dolhain legt mee de nadruk op de soberheid en het Romaanse karakter. De kerk werd gebouwd tussen 1906 en 1907.

Op een zondagochtend in augustus 2015 moest de brandweer in allerijl uitrukken omdat de hele klokkentoren in lichterlaaie stond. De brand bleek te zijn veroorzaakt door koperdieven, die bezig waren het koper in de bekabeling van de toren te stelen. De kerk stond op dat ogenblik al enkele jaren leeg. Door de ontoegankelijkheid van de toren duurde het verscheidene uren voor de brandweer de vlammen meester was. De schade was aanzienlijk. Aangezien de kerk geen beschermd karakter heeft, lijkt het quasi onvermijdelijk dat ze in de nabije toekomst volledig zal gesloopt worden…

 

 

Salve Mater Convent

Bij mijn eerste bezoek aan deze voormalige neuro-psychiatrische kliniek Salve Mater, was er slechts één paviljoen toegankelijk. Het neotraditionele hoofdgebouw en de neogotische kapel kwamen recent echter leeg te staan. Het hoofdgebouw omvatte oorspronkelijk de administratie en het klooster van de zusters. Het uit rode baksteen opgetrokken gebouw bestond uit verschillende vleugels. In de as van de hoofdingang bevindt zich de kapel van de instelling.

Zowel het klooster als de kapel werden zo goed als volledig leeggehaald, allicht met het oog op de renovatie van het geheel. In de kapel is nog de oorspronkelijke biechtstoel te vinden en achter de kapel is de autopsietafel in het mortuarium blijven staan. Desondanks was het al bij al toch nog een leuk bezoek, dat enkele leuke foto’s opleverde.

 

 

Madonna di Pasqua

Deze opmerkelijke kapel in neogotiek behoorde oorspronkelijk bij een weeshuis en ouderlingentehuis dat werd opgericht omstreeks 1840. De gebouwen werden 15 jaar later uitgebreid en aangevuld met de kapel. Later zou het geheel nog verder uitgebreid worden tot een volwaardig ziekenhuis. Het oudste gedeelte van het oorspronkelijke weeshuis werd inmiddels gesloopt. De zuidelijke vleugel, met de eraan vast gebouwde kapel zijn sinds 1985 beschermd als monument en werden ook al deels gerestaureerd.

Door de verhuis van de ziekenhuisactiviteiten kwam de hele site leeg te staan. Jammer genoeg duurde het niet lang voor vandalen hun weg naar de kapel vonden. Ik bezocht de kapel twee keer met een tussenperiode van slechts twee weken en zelfs op die korte tijd waren de vele vernielingen opvallend…

 

 

Church of a Thousand Arches

Na jarenlange disputen over de plaats waar een nieuwe kerk moest opgericht worden voor de parochie van Lodelinsart, viel in 1874 de beslissing. De nieuwe kerk moest gebouwd worden op de plaats van de oude pastorie aan de Place Edmond Gilles. Men begint meteen aan de uitvoering van de plannen, maar het duurde nog tot 1891 voor het gebouw opgeleverd werd.

De neogotische kerk wordt “Sainte-Marie of Notre-Dame-kerk” gedoopt. Al van bij aanvang waren de kaarten verkeerd geschud voor de kerk. Niet alleen werd ze gebouwd op een hellend vlak, maar bovendien lopen er oude mijngangen door de ondergrond. Dit alles komt de stabiliteit van zo’n immens bouwwerk niet ten goede.

Maar uiteindelijk was het een duif die de kerk de genadeslag toediende… Naast de kwetsbaarheid van de funderingen, leed het gebouw aan waterinfiltratie. Die ontstond toen een duif in de goot terecht kwam. De kerkfabriek vroeg de gemeente om de duif te verwijderen, maar niemand deed iets. De duif verstopte de afvoer, zodat het water een andere weg zocht en vond, meer bepaald via het pleisterwerk. Toen begin december het plafond van een zijbeuk van de kerk instortte en het gevaar voor bezoekers van de kerk imminent werd, had de burgemeester geen andere keuze dan de kerk te verzegelen. Ondertussen was er ook al een van de gewelfbogen gekraakt. Deze werd inmiddels gestut. Vijf jaar later was er nog steeds geen zich op broodnodige herstellingswerken.

Uiteindelijk was de toestand van de kerk dermate verslechterd, dat slopen de enige oplossing was. De sloopwerken werden aangevat in december 2019, tot grote ergernis van de parochianen.

 

 

Cliffhanger Church

Cliffhanger Church werd tussen 1911 en 1939 gebouwd. De plannen voor deze kerk in laat neogotische stijl zijn van de hand van Pierre Langerock. Tussen 1911 en 1924 werd de eerste fase afgewerkt. Deze omvatte het schip van de kerk en de basis van de toren. Vanaf 1925 begon de tweede fase, die het transept, het koor en de torenspits omvatte. In 1939 geraakt de kerk eindelijk helemaal af en omvat dan een toren van 85 meter, een dwarsschip van 39 meter en een koorruimte, wat de totale lengte van het kerkschip op 71 meter brengt.

De gebruikte materialen zijn Belgisch, meer bepaald stenen van de Gileppe en bakstenen uit Zandvoorde. Dichtbij de ingang met de doopvonten vindt men een opmerkelijk wijwatervat. In de kerk zijn een uit steen gehouwen kruisgang en enkele interessante schilderijen te zien.

Sinds 2008 wordt de toegang tot de hoofdvleugel verboden door een besluit van de burgemeester. Op elk moment kunnen er immers stenen naar beneden vallen. Momenteel wordt alleen de crypte nog gebruikt voor de eredienst. De renovatie zou 4,8 miljoen euro kosten. Er werd daarom beslist om de kerk te ontwijden en particulier te verkopen. Een projectontwikkelaar kocht de kerk en maakt momenteel plannen om ze om te bouwen tot appartementen op de verdiepingen en ruimten met handelsfunctie of sociaal nut op het gelijkvloers. De werken zouden ten vroegste vanaf 2018 van start gaan…

 

 

Gravestone Church

Deze kerk werd gebouwd in 1785, op de plaats waar voordien een 13de eeuwse kapel stond. De kerk werd ingebed in het stedelijk weefsel, zoals dat in de middeleeuwen gebruikelijk was. Begin jaren ’80 raakte de kerk in onbruik en werd ze ontwijd. Omwille van het beeldbepalende karakter ervan, werd de kerktoren op aandringen van de plaatselijke bevolking in 1992 geklasseerd als monument. Al jarenlang bestaat er bij het stadsbestuur de hoop om de kerk om te bouwen tot een cultureel centrum. De jarenlange onderhandelingen voor de financiering van het project resulteerden begin 2017 in een definitieve afkeuring vanwege de hogere overheid. Intussen raakte de kerk steeds meer in verval. In die mate zelfs dat omwille van een risico op instorting de torenklok in 2003 werd weggehaald. Nu de hogere overheid het door de stad voorgestelde project de rug toekeerde, lijkt het lot van Gravestone Church bezegeld…

 

 

 

Church of Decay

Deze kerk, waarvan de middeleeuwse toren dateert van de 12de eeuw, werd in 1972 beschermd als monument. In 1983 werd het later aangebouwde deel van de kerk fundamenteel beschadigd door een aardbeving. Het duurde nog enkele jaren vooraleer de gevolgen van die beschadiging volledig duidelijk werden. Vanwege het mogelijk instortingsgevaar werd de kerk in 1990 buiten gebruik gesteld. Het monument staat sindsdien al ruim 25 jaar te verkommeren. De afbraak drong zich op, maar werd pas mogelijk na het declasseringsbesluit van 29 juni 2015. Aangezien er nog steeds geen eensgezindheid bestaat tussen de kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw en de grond, en op dezelfde plaats een nieuw gebouw voor de eredienst wil zien verschijnen, en de gemeente, die op die plaats liever een parkje wil aanleggen rondom de te bewaren 12de eeuwse toren, is er tot op vandaag nog steeds geen actie ondernomen…

De toegang tot deze kerk was bepaald niet makkelijk… Voor mensen die wat worstelen met hoogtevrees (zoals ondergetekende) was het een hele uitdaging. De klim langs de buitenzijde tot aan het open raam viel nog wel mee; de afdaling van 4 meter langs de binnenkant via een geïmproviseerde ladder was best even slikken! Maar kijk: het was wel weer de moeite waard!

 

 

Sint-Jozefsheim

Hoewel de gronden al sinds de 14de eeuw toebehoorden aan de Franciscaner monniken, werd de site pas ontwikkeld vanaf 1909. De kerk en het aanpalende administratiegebouw van het Sint-Jozefsheim Waldniel werden gebouwd in slechts 2 jaar tijd. Het schoolgebouw en 2 andere blokken werden voltooid in 1913. De Franciscaner monniken, die de zorg op zich namen van 600 mannelijke patiënten, de meesten mentaal gehandicapten, bleven er actief tot 1937. Aan de vooravond van WOII werd het tot dan zelfbedruipende klooster door toedoen van de nazi’s tot bankroet gedreven. De laatste monniken verlieten het klooster op 23 mei 1937.

De site werd vervolgens overgenomen door de toenmalige Pruisische Rijnprovincie om kort erna in het donkerste deel van haar geschiedenis terecht te komen, toen de nazi’s er het “Waldniel Institute” vestigden en er onder het “nationaal-socialistisch euthanasieprogramma” meer dan 500 mensen, waaronder 30 kinderen, de dood vonden.

In 1952 werden de gebouwen gehuurd door de geallieerden, met de bedoeling er een militair hospitaal onder te brengen. Later werd het een school, waar op het hoogtepunt 6.000 leerlingen school liepen. De school kreeg de bijnaam “Colditz” omwille van de gotisch uitziende gebouwen.

 

 

Monastery Mont G.

Monastery Mont G is een kloostercomplex dat door Waalse karmelieten gesticht en gebouwd werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eind jaren ’20 nam een orde van missionarissen het complex over. Zij vestigden er een studiehuis en noviciaat en vanaf eind jaren ’60 ook een bezinningscentrum. Het mooiste deel van het kloostercomplex is de neogotische kloosterkerk, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel. De kerk is een driebeukige zaalkerk. Ze werd ontworpen door een Brusselse architect.  Rechts van de narthex zien we een vierkante toren met drie geledingen, en een kleinere, polygonale traptoren links ervan.

Bij het begin van het millennium hielden de paters het er voor bekeken en werd het complex aangekocht door de gemeente, die op de site onder meer een rusthuis oprichtte. Het bestaande kloostercomplex werd tien jaar later weer verkocht aan een projectontwikkelaar met de bedoeling er een hotel/restaurant en een aantal serviceflats in onder te brengen. Deze werken zijn momenteel volop aan de gang.

 

 

 

Scroll Up